Характеристика внутрішнього середовища підприємства

Характеристика внутрішнього середовища Стадія життєвого циклу
Народження Дитинство Юність Рання зрілість Остаточна зрілість Старіння
Цілі підприємства Виживання та вихід на ринок Закріплення на ринку, отримання прибутку Завоювання позицій лідера, забезпечення прибутковості інвестицій, диверсифікація Розширення частки ринку, максимізація ринкової вартості підприємства Утримання частки ринку, утримання обсягів продажу Виживання
Організаційна структура Аморфна, відсутність чіткого розподілу функцій та відповідальності Функціональна персоніфікація в розподілі функцій та відповідальності Функціональна з елементами децентралізації Децентралізована (дивізіональна або матрична) Централізація структури Спрощення структури, різке зменшення кількості членів апарату управління

Закінчення табл. 2.9

Методи планування Відсутність регулярного планування Періодичне несистемне планування витрат і доходів Цільове планування, розвиток перспективного планування Програмно-цільове планування, стратегічне планування Генетичне планування Програмно-цільове планування
Інвестиційна спрямованість Наявність інвестицій засновників, пошук інвестицій Пошук зовнішніх інвесторів Розробка інвестиційних пропозицій, пошук стратегічних інвесторів Поглинання конкурентів, розширення обсягу фінансових інвестицій Мобілізація внутрішніх резервів, впровадження досягнень НТП Диверсифікація, реорганізація або реструктуризація
Можливі інвестиційні рішення Обов'язкові вкладення Обов'язкові вкладення, вкладення з метою підвищення конкурентоспроможності виробництва Вкладення з метою розширення та освоєння товарів (послуг) або ринків, оновлення активів підприємства Придбання фінансових активів, вкладення в розробки та дослідження Оновлення активів підприємства -Ступінь впливу кожного окремого ризику можна оцінити тільки маючи достатню інформацію про діяльність конкретного підприємства, його відносини з зовнішнім середовищем і повну характеристику внутрішнього середовища з урахуванням життєвого циклу підприємства.

Послідовність проведення корегування інтегрального показника наведено на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Послідовність оцінки інвестиційної привабливості підприємств

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства визначається за формулою

де І — інтегральний показник;

К1ij — відповідний коефіцієнт за матрицею привабливості на мезоекономічному рівні (див. табл. 2.7);

К2ij — коригуючий коефіцієнт оцінки управління (табл. 2.8);

К3 — вплив зовнішніх ризиків;

К4 — вплив внутрішніх ризиків.

Вплив ризиків внутрішнього та зовнішнього характеру на діяльність й інвестиційну привабливість підприємств визначається за допомогою ступеня впливу відповідних ризиків (R2, R3), які були визначені шляхом рангової кореляції на підставі анкетування експертів-практиків відповідних підприємств. За результатами розрахунків їх обсяг був уточнений порівняно з теоретичними значеннями 0,7 та 0,3, відповідно ступінь впливу ризиків дорівнює: зовнішніх — R1 = 0,68, внутрішніх — R2 = 0,32.

Зазначимо, що залежність між впливом ризиків і привабливістю підприємства обернена, тобто чим вищий вплив ризику на діяльність підприємства, тим нижча його привабливість. Тому при обчисленні оцінки інвестиційної привабливості підприємства необхідно вплив ризиків ураховувати такими виразами:

де R1,2 — вплив відповідних видів ризиків.

Для підприємств, які перебувають на IV—V стадіях свого життєвого циклу, а це більшість промислових підприємств України, за всіх можливих позитивних факторів впливу максимальне значення оцінки інвестиційної привабливості не повинно перевищувати 100 одиниць.

Розрахунки оцінки інвестиційної привабливості можна використовувати на підприємстві на замовлення інвестора чи комерційної структури для прийняття інвестиційного рішення про вкладання коштів.

Застосування "Методики оцінки інвестиційної привабливості" дає змогу комплексно оцінити рівень інвестиційної привабливості промислових підприємств, що є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень суб'єктами інвестиційної діяльності.

Методика може використовуватися для оцінки інвестиційної привабливості, оцінки фінансового становища у процесі приватизації та розробки заходів щодо санації або ліквідації підприємства. Отже, методику можна використовувати для визначення інвестиційної привабливості окремого підприємства, а також при проведенні фінансового аналізу за ініціативою як самого підприємства, так й інвесторів, які розглядають питання про вкладення коштів у виробництво.


2676534395959432.html
2676596781644753.html
    PR.RU™