Предмет і завдання фінансової науки.

ЗМІСТ

1. Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.

2. Тема 2. Генезис і еволюція фінансів.

3. Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки.

4. Тема 4. Фінансове право і фінансова політика.

5. Тема 5. Податки. Податкова система.

6.Тема 6.Бюджет. Бюджетна система.

7.Тема 7. Бюджетний дефіцит.

8.Тема 8. Державний кредит.

9.Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

10.Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди.

11.Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання.

12.Тема 12. Фінанси домогосподарств.

13.Тема 13. Страхування. Страховий ринок.

14.Тема 14. Фінансовий ринок.

15.Тема 15. Фінансовий менеджмент.

16.Тема 16. Міжнародні фінанси.

17.Тема 17. Фінансова безпека держави.

18.Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.

19.Тема 19. Фінанси Європейського Союзу.

Тема № 1.ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

Мета: Засвоєння студентами знань щодо пізнання сутності фінансів як предмета фінансової науки; визначення її розділів, предмета, завдань і методів.

План лекції:

1. Фінанси як наукова дисципліна.

2. Розділи фінансової науки.

3. Предмет і завдання фінансової науки.

4. Методи фінансової науки.

Література:

1. Буряк П.Ю., Смолінська С.Д. Фінанси: Підручник – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 392 с.- [с. 8-12]

2. Кремень О.І., Кремень В.М. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – [с. 19-31]

Оспіщев В. І. Фінанси: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН. Вид. 2, 2008. — 366 с. – [с. 11-28]

3. Юрія С.І., Федосова В.М. Фінанси: Підручник – К.: Знання, 2008. – 611 с. – [с. 15-30]

Фінанси як наукова дисципліна.

Фінансова наука вивчає явища та процеси які здійснюються в державі при створені та використанні фондів фінансових ресурсів на цілі її економічного и соціального розвитку.

Фінансова наука завжди повинна давати відповідь на дуже важливе запитання – як і в яких формах повинні створюватися та використовуватися фонди фінансових ресурсів для загальнолюдських потреб.Розділи фінансової науки.

Фінансова наука має такі розділи:

1. Наука про фінансовий механізм та фін. систему фін планування та прогнозування

2. Наука про державний бюджет державні доходи и видатки

3. Наука про фінанси підприємницьких структур та домогосподарств

4. Наука про податки та податкову систему

5. Наука про місцеві фінанси

6. Наука про державний кредит і державний борг

7. Наука про страхування та страховий ринок

8. Наука про фінансовий ринок

9. Наука про міжнародні фінанси

10. Наука про фінансову безпеку як різновид національної безпеки держави

Предмет і завдання фінансової науки.

П р е д м е т о м ф і н а н с о в о ї н а у к и є діяльність держави підприємницьких структур організацій, та окремих громадян, що пов’язані зі створенням и використанням фондів фінансових ресурсів.

П р и з н а ч е н н я ф і н а н с о в о ї на у к и – гармонізація інтересів держави, підприємницьких структур, організацій та окремих громадян.

З а г а л ь н а м е т а ф і н а н с о в о ї н а у к и – пізнання дії об’єктивних законів і закономірностей у сфері фінансів, а також передача результатів наукових досліджень до практичного використання об'єктивні закони економіки у інших способів пізнання на сфері фінансів, стійкі зв'язки та залежності фінансових явищ.


2673152321705861.html
2673203990615461.html
    PR.RU™