Діагностична модель розділу річного плану. Педагогічний аналіз за минулий рік визначення недоліків та їх ґрунтування

Директором школи

Зразок структури річного плану для творчого використання

Таблиця 2

ая заходів недоліків

Показники блоків діяльності Критеріальний опис показників
Освітня діяльність • Рівень задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків • Виконання навчальних планів і програм • Вивчення стану викладання навчальних предметів • Рівень навчальних досягнень учнів у динаміці (за класами, за паралелями, за предметами) • Робота з обдарованими (олімпіади, МАН, конкурси) • Робота з учнями з низьким рівнем успішності • Науково-дослідницька, експериментальна робота • Проектування освітніх програм • Використання нових інформаційних технологій в освітній діяльності • Рейтинг школи
Виховна робота • Створення умов для розвитку особистості • Реалізація школою концепції національного і громадянського виховання • Рівень вихованості учнів на основі психолого-педагогічних діагностик • Єдність виховної системи школи та класів • Рівень використання наукових підходів до виховної системи класу • Авторський підхід до виховної системи класу • Розвинена система позакласної роботи • Створення умов для організації учнівського самоврядування • Робота громадських учнівських організацій • Робота з дітьми девіантної поведінки • Ефективність співпраці зі службою неповнолітніх • Рівень сформованості потреби учнів у здоровому способі життя
Робота із забезпечення загальної середньої освіти • Організація щоденного обліку відвідувань • Облік працевлаштування • Організація індивідуального навчання • Робота з ЖЕУ, правоохоронними органами, громадськістю
Методична робота з педагогічними кадрами • Структура методичної роботи (традиційні і нетрадиційні підходи) • Шляхи підвищення педагогічної кваліфікації, результативність атестації • Науково-методичний рівень уроків, факультативів, спецкурсів • Міжнародний науково-педагогічний обмін • Участь у ярмарку педагогічних ідей • Творчість та результативність методичної роботи (авторські програми, авторські курси, розробка підручників, посібників, друкування у фахових журналах тощо) • Рівень планування методичної роботи • Стан узагальнення передового педагогічного досвіду в школі та використання нових педагогічних технологій (елементів)
Показники блоків діяльності Критеріальний опис показників
Система роботи щодо збереження життя та здоров'я дітей. Соціальний захист школярів • Виконання Конвенції прав дитини • Соціальний паспорт школи •Інформаційна база про стан здоров'я дітей • Створення безпечних умов для навчання і виховання • База даних та облік і робота з дітьми пільгового контингенту (інваліди, сироти, чорнобильці, багатодітні, малозабезпечені) • Рівень надання матеріальної і психолого-педагогічної допомоги • Медичне обслуговування • Організація харчування учнів • Робота спецмедгруп •Стан викладання курсу ОБЖ • Статистика оздоровлення
Система управління закладом освіти • Система вивчення законодавчих, нормативних та інструктивних документів у галузі освіти. Комп'юте­ризація управлінської діяльності •Підвищення кваліфікації на державному і міжнародному рівнях • Забезпеченість кадрами та організація роботи з ними (наради, консультації, діагностика) з метою регулювання і корекції • Діяльність педради, ради школи, піклувальної ради • Система планування •Культура управлінської діяльності адміністрації, стиль керівництва
Соціально-психологічний мікроклімат у закладі • Наявність психологічної служби • Проведення психолого-педагогічних досліджень • Доцільність співробітництва психологічної служби й адміністрації, вчителів, учнів та їх батьків •Соціальний захист працівників школи •Забезпечення колегіальності при прийнятті управлінських рішень •Мікроклімат колективу. Робота зі скаргами. Плинність кадрів • Матеріальне та моральне забезпечення і заохочення • Організація дозвілля

Таблиця3 Експертна оцінка річного плану закладу освіти

Розділи плану та критеріальний опис показників Експертна оцінка (бали)
Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту. Актуальність і вичерпність нормативної бази
Характеристика навчального закладу. Статистичні дані та визначення місії школи
Педагогічний аналіз за минулий навчальний рік. Характер педаналізу (аналітичний чи констатуючий). Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік (максимальне використання діагностичної моделі, табл. 2)
Суспільна значимість плану
Аналітичність побудови
Єдність цілей роботи, яка планується, і засобів їх досягнення
Відповідність структури плану поставленим завданням
Конкретність завдань і їх кількість
Бачення перспектив розвитку школи
Чи мають місце знеособлені завдання в розділах плану? Підрахуйте кількість заходів, виконавці і строки яких не визначені. Підрахуйте відсоток таких у відношенні до всіх заходів плану
Наявність форм і методів оперативного контролю за виконанням плану
Реальність виконуваності плану

Технологія оцінювання річного плану на основі експертної таблиці

Експертна оцінка (бали) річного плану навчального закладу за кожним питан­ням виставляється залежно від ступеня реалізації показника:

0 балів — показник відсутній;

1 бал — проявляється рідко і недостатньо виражений;

2 бали — проявляється часто і достатньо виражений;

3 бали — проявляється і виражений оптимально.

Якщо ступінь реалізації показника залежить тільки від його наявності, то твер­дженню «так» відповідає оцінка 3 бали, твердженню «ні» — 0 балів. Загальна експертна оцінка визначається за формулою:

фактична кількість балів максимальна кількість балів

■100%

Відповідно до отриманих результатів експертом визначається рівень ефектив­ності плану роботи керівником навчального закладу на рік:

0< Кс <0,5 0,5<іі:<0,65 0,65 < Ж0,80 0,80< К<0,95 0,95 < К<1

рівень незадовільний; рівень критичний; рівень допустимий; рівень достатній; рівень оптимальний.

4. ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕДАНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД РІЧНИМ ПЛАНОМ (ІЗ ДОСВІДУ)

Одним із аспектів подальшої роботи стала розробка діагностичної моделі ви­значення творчого потенціалу керівника методичного об'єднання, від якості ро­боти якого, на нашу думку, залежить успіх роботи кожного члена методоб'єднання, що значною мірою впливає на зростання навчальних досягнень учнів.

Модель пропонується як рекомендація і залежно від умов роботи школи, можливостей педколективу може бути зміненою або доповненою. Працюючи над розділом педагогічного аналізу, ми аналітично опрацювали зі­брану інформацію.

Уклали зведені таблиці обліку навчальних досягнень із кожного предмета окре­мо. Вивісили результати тематичних атестацій, річні оцінки з державної підсум­кової атестації. Усе це дало змогу провести якісно порівняльний аналіз наслідків навчального року, державної підсумкової атестації тощо, стандартизувати звіт­ність, економити час при зборі, обробці поточної інформації, своєчасно та ефек­тивно провести педагогічний аналіз стану роботи школи.

Цьому слугували й пам'ятки для перевірки класних журналів, ведення щоден­ників учнями, зошитів учнів, до самоаналізу результатів роботи методичного об'єд­нання за рік.

Система інформаційного забезпечення управління школою сприяє якісному про­веденню педагогічного аналізу стану роботи закладу, створює творчу атмосферу планування.

Глибоко продуманий, змістовний, чіткий, конкретний план роботи школи є тим документом, що визначає суть, стиль школи і відображає систему діяльності жшкільного колективу. При плануванні творчі групи керуються прин­ципом системності.

У плані наголошується мета діяльності школи в поточному році, яка декомпозується на завдання, бо вони — спосіб досягнення мети. Далі визначаємо напрями роботи школи, які збігаються з розділами плану. У кожно­му з них наводяться конкретні заходи для вирішення певних завдань. Кожне


2672361087021074.html
2672399677304489.html
    PR.RU™