Розділ 2. СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА МОВИ

ТЕМА 2. Фонетика. Фонологія. Графіка. Орфографія. Орфоепія

Заняття 1 -2. Фонетика. Звукова система мови

Основні терміни

Фонетика (від грецьк. phonetikos – звуковий, голосовий) – розділ мовознавства, який вивчає звукову систему мови: звуки, склади, наголос, ритміку, інтонацію і т. ін. phonetics
Загальна фонетика досліджує закономірності звукових систем усіх мов general phonetics
Окрема фонетика вивчає звукову систему однієї мови separate phonetics
Порівняльна фонетика розглядає звукові системи двох чи декількох мов у порівнянні comparative phonetics
Історична фонетика вивчає історію розвитку звукового складу мови historical phonetics
Описовафонетика досліджує закономірності звукового складу мови у певний історичний період. descriptive phonetics
Сегментні фонетичні одиниці – фонетичні одиниці, що являють собою частину (сегмент) мовного потоку: фонетична фраза, фонетичний такт, фонетичне слово, склад, звук segment phonetic units
Суперсегментні фонетичні одиниці (фонетичні засоби) – фонетичні одиниці, які зумовлюють окремі особливості сегментних: висоту тону, тривалість, гучність. Основними суперсегментними одиницями є наголос і інтонація. supersegment phonetic units
Фонетична фраза – найбільша сегментна фонетична одиниця, яка має інтонацію завершеності, виділена паузами у мовному потоці і співвідноситься з реченням phonetic phrase
Фонетичний такт – частина фонетичної фрази, об’єднана спільною інтонацією і відокремлена від інших таких же одиниць невеликою паузою phonetic tact
Фонетичне слово – частина фонетичного такту, об'єднана спільним словесним наголосом. Фонетичне слово може дорівнювати одній лексичній одиниці (наприклад, місто; reading) або сполученню двох-трьох лексичних одиниць (наприклад, за містом, не ходив би; will be ready, go on). Сполучення утворює самостійна частина мови і службова, яка не має власного наголосу. phonetic word
Проклітика (від грецьк. proklino – нахиляю вперед) – ненаголошене слово, що стоїть перед наголошеним і утворює разом з ним одне фонетичне слово: під горою, на столі; in the garden, to the institute proclitics
Енклітика (від грецьк. enklino – схиляюся) – ненаголошене слово, що примикає до попереднього наголошеного й утворює разом з ним одне фонетичне слово: іди ж бо, сказав би;put off,backdown enclitics
Склад – частина фонетичного слова. У світлі різних підходів склад визначається по-різному syllable
Експіраторна теорія (експіраторне визначення складу): склад - це звук або комплекс звуків, який вимовляється одним поштовхом повітря, що видихається: ходив - хо/див; palace - pa/lace expiratoric theory
Теорія мускульної напруги: склад - це частина такту, яка вимовляється з однією мускульною напругою. Вимова складу відповідає трьом етапам роботи мускулів: зусилля, вершина, ослаблення. theory of muscular effort
Сонорна теорія: склад - це комплекс звуків, який складається з більш звучного і прилеглих до нього менш звучних звуків. Вершина - момент найвищої звучності. Периферія складається з ініціалі й фіналі. Ініціал - наростання звучності до вершини, а фіналь - затухання звучності після вершини. Найнижчу звучність мають шумні глухі, найвищу – голосні resonant theory height periphery initial, final
Склади мають різну структуру. Розрізняють відкриті, закриті, прикриті і неприкриті склади. Відкритийсклад закінчується голосним (тра-ва;mo-ther), закритийзакінчується приголосним (трам-вай,con-text), прикритий починається з приголосного (до-ро-га, gi-ve), неприкритий - з голосного (о-гі-рок, ar-ti-cle) open syllable close syllable covered syllable uncovered syllable
Звук мови– мінімальна одиниця мовного потоку, яка створюється органами мови і характеризується певними фізіолого-акустичним характеристиками language sound
Інтонація(від лат. intonare – голосно вимовляти) – ритміко-мелодійна характеристика мови, яка включає зміну висоти тону (мелодику), ритм мови, її темп, інтенсивність. Інтонація членує мовний потік на смислові відрізки, диференціює комунікативні типи висловлення, деталізує смислові відносини, бере участь у вираженні емоцій. Одиниця інтонації – інтонема, інтонаційна конструкція (ІК). Кожна ІК має центр - найбільш наголошений склад конструкції, що виділяється у слові, яке є головним для вираження смислових відтінків чи емоцій: Ви були сьогодні на прогулянці? Ви булисьогодні на прогулянці? Ви були сьогодні на прогулянці? Ви були сьогодні на прогулянці? ІК класифікуються за рухом тону: ІК завершеності (тон наприкінці понижається) – ІК незавершеності (тон наприкінці підвищується); за характером смислових відтінків чи емоцій: ІК ствердження, ІК запитання, оклику, ІК волевиявлення тощо intonation intoneme intonational centre (IC)
Наголос– виділення одного зі складів фонетичного слова з допомогою сили голосу і інтенсивності вимови. В українській та англійській мовах наголос є силовим (динамічним, експіраторним). Він характеризується інтенсивністю, збільшенням сили видиху на наголошеному складі за рахунок збільшення мускульної напруги, квантитативним(кількісним), тобто має більшу тривалість звучання голосного в наголошеному складі, буває якісним, тобто ненаголошені звуки дещо змінюють своє звучання (весна, embodiment). За характером розташування в структурі слова наголос в українській мові є різномісним(вільним) – може падати на будь-який склад, і рухливим – у різних формах одного слова наголошеними можуть бути різні склади (місто, міста). В англійській мові наголос різномісний, але, як правило, нерухливий, постійний. Наголос виконує такі функції: смислорозрізнювальну (άтлас, атлάс), форморозрізнювальну (брóви, бровú), функцію ритмоутворення, функцію виділення фонетичного слова в потоці мови. accent, stress, emphasis force accent quantity accent quality accent free accent moving accent constant accent sense distinctive accent form distinctive accent rhythm distinctive accent

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначте предмет і завдання фонетики.

2. Назвіть підрозділи фонетики.

3. За якими ознаками сегментні фонетичні одиниці відрізняються від суперсегментних?

4. Назвіть сегментні одиниці і дайте їм визначення.

5. Чому фонетичне слово може складатися з декількох лексичних одиниць?

6. Назвіть типи фонетичних слів і схарактеризуйте їх.

7. Охарактеризуйте основні теорії складу (теорію видиху, сонорну і мускульної напруги).

8. Дайте характеристику суперсегментних одиниць мови.

ВПРАВИ

Вправа 1. Попрацюйте в парах. Перевірте один одного, як ви запам’ятали англійські терміни, еквівалентні українським.

Вправа 2. Поставте один одному 2-3 запитання з фонетики англійською мовою. Одне запитання поставте всій групі.

Вправа 3. Прочитайте вірш Б. Олійника. Виділіть у тексті фонетичні фрази, фонетичні такти, фонетичні слова. Знайдіть фонетичні слова з проклітиками та енклітиками.

О слів жорстока і солодка влада!

Не опечись на їхньому вогні...

Такі ж близькі звучанням: "рада" й "зрада"!

Які ж провалля поміж них страшні!

Закони літер – не разок намиста:

Одну хитнеш – і поміняєш суть.

І спробуй-но тоді мету збагнуть,

Приміром, між "обчислить" і "обчистить".

Ти – весь у слові, як у сповиткові,

З колиски до калини при горбі...

І вже коли ти похитнувсь у слові,

Вважай, що похитнувся у собі.

(Б.Олійник)

Вправа 4. Прочитайте початок оповідання Агати Крісті. Продовження подане у вправах до інших тем посібника. Знайдіть різні фонетичні одиниці в англійському тексті.


THE WITNESS FOR THE PROSECUTION

Mr. Mayherne adjusted his pince-nez and cleared his throat. Then he looked again at the man opposite him, the man charged with wilful murder.

Mr. Mayherne was a small man, precise in manner, neatly, not to say foppishly dressed, with a pair of very shrewd and piercing grey eyes. By no means a fool. Indeed, as a solicitor, Mr. Mayherne's reputation stood very high. His voice, when he spoke to his client, was dry but not unsympathetic.

"I must impress upon you again that you are in very grave danger, and that the utmost frankness is necessary."

Leonard Vole transferred his glance to the solicitor. "I know," he said hopelessly. "You keep telling me so. But I can't realize yet that I'm charged with murder - murder. And such a dastardly crime, too." Mr. Mayherne was practical, not emotional. He coughed again, took off his pince-nez, polished them carefully, and replaced them on his nose. Then he said, "Yes, yes, yes. Now, my dear Mr. Vole, we're going to make a determined effort to get you off — and we shall succeed — we shall succeed. But I must have all the facts. I must know just how damaging the case against you is likely to be. Then we can fix upon the best line of defense."

(to be continued)

Вправа 5. У текстах вправ 3-4 виявіть логічні наголоси.

Вправа 6. Оберіть 3-4 слова із українського та англійського текстів і схарактеризуйте кожен склад. Поясніть, як впливає відкритість чи закритість складу на вимову англійських звуків, а також наголос на вимову українських.


2670744307968708.html
2670811249982312.html
    PR.RU™